Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на електронен магазин za-da.com

 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1 Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на електронен магазин za-da.com, които уреждат правилата за използването на eлектронен магазин za-da.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин, както и споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през електронен магазин za-da.com.

 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДАВАЧА И ДЕЙНОСТТА МУ

 

2.1.   Идентификация на продавача:

Филтон ЕООД, еик 115832897 е дружество със седалище и адрес на управление в България, ЖК Тракия, бл.154, вх.В, ап.21., идентификационен номер по ДДС в България: BG115832897 и с адрес за кореспонденция ЖК Тракия, бл.154, вх.В, ап.21

2.2.   Дейност на продавача:

Филтон ЕООД, еик 115832897 администрира електронния магазин za-da.com, като използва сайта www.za-da.com. Филтон ЕООД, еик 115832897 щe бъде наричано за краткост продавач.

2.3.   Контакти с продавача:

За връзка с Филтон ЕООД може да използвате посочения по-горе адрес, както и чрез телефон +359 32 631323, 032 631323 или на и-мейл адрес filton.orders@gmail.com

 

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ

 

3.1.   Купувач – лице, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през сайта за електронна търговия www.za-da.com с Филтон ЕООД

3.2   Продавач – Филтон ЕООД

3.3.  Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформата по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.4.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.5.   Любими – раздел в акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци

3.6.   Списък – уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува

3.7.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Клиента, чрез който Клиентът заявява на www.za-da.com, намерението си за купуване на Стоки от продавача.

3.8.   Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през сайта.

3.9.   Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на сайта, марката или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.10.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.11.   Съдържание

•   цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;

•   съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

•   всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

•   информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

•   информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

•   данни относно Продавач.

3.12.   Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и/или промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща.

3.13.   Транзакция – действието от страна на Продавача по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба през Платформата, осъществявано единствено по банков път.

3.14.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

3.15.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнениедали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

3.16. Рейтинг – метод на изчисляванена нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.

3.17.   Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

3.18.   Въпрос – форма на обръщение към Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно дадени продукти или услуги.

3.19. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1.   Общите условия на za-da.com са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие:

(а) сте се запознали внимателно с общите условия за използването й

(б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Промени в Общите условия могат да бъдат извършени едностранно от za-da.com по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4.   za-da.com има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време при условие, че те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт или по собствено усмотрение.

4.5.  za-da.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата в случай на промяна на общите условия. В този смисъл всеки Клиент има задължение да прави справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7. za-da.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, za-da.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат промянени от съответния Продавач по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които za-da.com предварително се извинява на своите Клиенти.

4.9.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от za-da.com се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.

4.10.   Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

4.11.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Филтон ЕООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регисрира от самия него или от служител на za-da.com от негово име.

5.2.   za-da.com ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление za-da.com прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи za-da.com уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.
 

6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.   za-da.com си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на za-da.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на za-da.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. za-da.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с za-da.com на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформатаадреси в раздел „Контакт”.

6.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, za-da.com си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

6.6.   za-da.com може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите за определен период от време.

6.7.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8.   В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на www.za-da.com

6.9.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

 

7.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

7.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

8.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

8.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Определения, Термини и Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Филтон ЕООД.

8.2.   Филтон ЕООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

8.3.   Нищо в сключения между za-da.com и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Филтон ЕООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктитеили Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Филтон ЕООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Филтон ЕООД

8.4.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.6.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Филтон ЕООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между za-da.com и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Филтон ЕООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.7.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на za-da.com няма да се счита за съгласие от страна на Филтон ЕООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация.

8.8.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Филтон ЕООД


9.ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА

 

9.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2.   Всяка добавена в количката за покупкиСтока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Потвърждавайки Поръчката za-da.com потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

9.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на za-da.com във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

9.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на za-da.com и/или Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

9.7.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от za-da.com в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от za-da.com. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Продукта на адрес: Получател: Филтон ЕООД, с адрес: гр.Пловдив, ЖК Тракия, бл.154, вх.В, ап.21., като междувременно уведоми Продавача за това на следния e-mail: filton.orders@gmail.com

или на телефон +359 32 631323, 032 631323. Клиентът може да върне Продукта(-ите) чрез куриер, който ще вземе Продуктите от адреса, посочен от Клиента, а последният ще плати съответната такса за това на куриера. Условията за връщането на Продукти на маркетплейс Продавачитеса различни и са уредени и достъпни в инфо страницата на всеки търговец.

9.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента.

9.9   Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

9.10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само потребителите по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от za-da.com, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.

 

10.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

10.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

•   при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиентаи потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

•   при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавачаи които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

•   при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

•   при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

•   при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

•   при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

•   при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

•   при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

11.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

11.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на za-da.com, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

11.2.   Клиентът се съгласява да предостави на za-da.com неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата.

11.3С предоставянето на свои лични данни на za-da.com Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на Филтон ЕООД, като се спазва българското законодателство за закрила на личните данни, европейските директиви в тази насока и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

 

12.РЕКЛАМА. ПРИЕМАНЕ И ОТКАЗ ОТ РЕКЛАМА.

 

12.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини.

12.2.   Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин, като промени настройките в акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с za-da.com по какъвто и да е друг начин, включително но не само по и-мейл, по телефона на посочения номер, по пощата и др.

12.3.   Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

13.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ФАКТУРИРАНЕ

 

13.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

13.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка.

13.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

13.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.

13.5.   Филтон ЕООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от za-da.com.

13.6 С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

 

 

14.ДОСТАВКА НА СТОКИ. ОПАКОВКА

 

14.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

14.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл filton.orders@gmail.com или на телефон +359 32 631323, 032 631323 и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.


15.ГАРАНЦИИ. ВИДОВЕ

 

15.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответсвието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.

15.2.   По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от za-da.com, гаранционните сертификати са издадени от производителя.

15.3.   По отношение на стоките, продавани и доставяни от za-da.com, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от za-da.com е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача.

15.4.   Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.

15.5. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.

15.6. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за прождаба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

16.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА. РИСКОВЕ

 

16.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

16.2. Всички рискове по погиване, повреждане, изгубване и унищожаване, частично или изцяло, са за сметка на Продавача. Настъпване на някои от изброените рискове след предаване на Стоката на Купувача и не сигнализирането му на Продавача по начина, сроковете и условията съгласно предходните членове, освобождава Продавача от отговорност.

 

17.ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЯ, КОМЕНТАРИ. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

17.1. Писането на Ревюта, Мнения, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиентиа, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва дасе отнасят за характеристиките и начина на употреба на даденастокаили услуга.

17.2. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:

•   да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

•   да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

•     да използва подходящ изказ, несъдържращ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;

•   да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.

•   да се увери, че въведената от негоинформацияереалистична, коректна, неподвеждащаи в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определенастокаили услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стокии/или услуги;

да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

•   да не публикува информация и/или датайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност.

•   да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

•   да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.

17.3. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на даденоРевю, Клиентът следва дадобави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се изрази чрез цифра в близост до Стоката. Така, една Рецензия, която е придружена с високРейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

17.4. Клиентите, които публикуват Ревюта,към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:

качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стокатаили услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушаватавторските права на трети лица;

качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;

качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;

качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като za-da.com

17.5. Когато Клиент съобщи, че някоеРевю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от za-da.com, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове сe премахват от Платформата само след проверка от страна на za-da.com

17.6. В случай, че za-da.com констатира многократно нарушение на настоящите Условия за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта” без да е длъжен да се обосновава за това.

 

18.ОТГОВОРНОСТ


18.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

19.1.Съгласно изискванията на Закона за защитата на личните данни, както и във връзка с боравеното им, с последващите промени и допълнения, Филтон ЕООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.

19.2.   Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности, свързани с настоящата дейност на za-da.com, рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, административни, за проучване на пазара.

19.3.   Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на Филтон ЕООД, съгласно Закона за защита на личните данни и европейската директива в тази насока и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т. 11.1 и 19.2 от настоящите общи условия.

19.4.   Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидни от българското законодателство, като правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото по чл. 17, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Закон за защита на личните данни и свободното движение на тези данни.

19.5.   Всеки Клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: гр.Пловдив, ЖК Тракия, бл.154, вх.В, ап.21, за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени или не, за което не дължи никаква такса.

19.6.   Всеки Клиент може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр.Пловдив, ЖК Тракия, бл.154, вх.В, ап.21, на вниманието на Александър Моллов-управител на Филтон ЕООД, според следните цели:

•   поправка, актуализация, блокиране или изтриване на данните, чиято обработка не отговаря на Закона за защита на личните данни, особено на непълните и неточни данни;

•   преобразуването на данните в анонимни, чиято обработка не е в съответствие със Закона за защита на личните данни;

•   уведомление до трети страни на които са били личните данни са били предоставени за обработване, освен ако това се окаже невъзможно или е свързано с прекомерни усилия спрямо законния интерес, който може да бъде засегнат

19.7.   Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

20.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

20.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

20.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 

21. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

 

Настоящият договор е предмет на българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между za-da.com и Kлиенти ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в гр.Пловдив. Договорите за покупко-проджаба, сключени между Клиент и Marketplace Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответсвие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

 

 

 

Настоящите общи условия подлежат на актуализация, за която клиентите на za-da.com следва да следят на своя отговорност на страницата на www. za-da.com

 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРАТКАТА. ПРОВЕРКА.

ПЛАЩАНЕ СЛЕД ПРОВЕРКА.

 

При получаване на стоката, Клиентът/Купувачът е длъжен да провери стоката, което е негово задължение за всички продукти, предлагани и доставяни от za-da.com.

Имате възможност да проверите дали получавате точно това, което сте поръчали, за да избегнете връщането на объркана поръчка.


В услугата влиза и проверка целостта на пратката, можете да разгледате продукта за следи от удар, драскотини и други видими външни повреди. При установяване, че продуктът не е в изрядно състояние, можете да откажете поръчката. В случай начинът на плащане е чрез наложен платеж (плащане в брой на куриер), не се налага да заплащате съответната сума.


Не е възможно:

Проверка на техническото състояние на продукта.

Тестване дали се включва и как работи, след което да се откаже поръчката.

При установяване на нередности от горепосочените, можете да се възползвате от възможностите по гаранция и сервиз.


Проверка на пратка преди да се извърши заплащането й може да се осъществи както от физически, така и от юридически лица, направили поръчка от www.za-da.com